Bupati Menulis

Dongeng Kancil

KANGGO para maos kang saiki yuswa seket munggah, mesthi ngerti lan wis ora aneh maneh ngenani dongeng Kancil. Ana pamulangan bapak/ibu guru biyen mesthi nate ndongeng Kancil. Semono uga murid-murid mesthi seneng yen didongengi dening gurune. Malah ora mung dongeng kancil. Nanging uga ana dongeng liyane. Kaya dongeng Cindhelaras, Bawang Abang lan Putih, Timun Mas, Joko Kendhil lsp.

Kanggone kancaku utawa pawongan biyen kang ora nate didongengi dening wong tuwane mesthi nyemak yen pak guru/ibu guru lagi ndongeng. Kanggoku yen pak guruku apa ibu guruku lagi ndongeng aku dhewe uga tansah seneng lan nyemak. Nanging kang asring apa kang didongengake dening bapak/ibu guruku racake aku wis ngerti. Amarga ibuku biyen wasis ndongeng. Saben aku arep turu mesthi ibuku ndongeng.

Asring banget olehe ndongeng ibuku ora terus tamat. Sengaja didawak-dawakake. Utawa  to be continued. Utawa bersambung haaaaaa. Kaya senetron ana TV kae. Dadi rikala aku isih TK nganti SD kelas loro yen bengi bubar sinau, langsung enggal-enggal mapan turu karo nunggu ibuku ana amben. Kaya para maos yen nunggu serial TV kang pancen didawa-dawa supaya kang mirsani padha tansah penasaran kae. Padha tansah nunggu kepriye teruse. Adicara apa wae ditinggal yen senetron kang ditunggu awit. Kaya aku mau rikala nunggu ibuku olehe nerusake ndongeng.

Ibuku yen ndongeng wasis banget nirokake paraga-paraga kang dicritakake. Yen ngepasi ndongeng Kancil lan Pak Tani, ibuku olehe nirokake paraga pak Tani ya kaya pak Tani. Semono uga yen nirokake paraga mbok Tani ya kaya mbok Tani. Semono uga yen nirokake Kancil kaya-kaya kewan Kancil mau kewan kang pancen bisa ngomong lan pinter.

Semono uga yen ndongeng liyane kaya Cindhelaras. Olehe nirokake paraga-paraga uga wasis banget. Malah aku kang kala semana isih cilik kepranan banget yen ibu lagi ndongeng. Yen nirokake jagone Cindhelaras kluruk, ya banjur dilagokake kaya kluruke jago mau.

Ku…..ku……. klurukkkkkkkk…….

Jagone Cindhelaras………

Omahe tengah alas……..

Payone godhong klaras………

Jagake jarak China ……………….

Anake mbok randha…………….

La rikala ibuku olehe ndongeng wis bubar utawa tamat, ibuku mesthi menehi wosing crita utawa dudutan (kesimpulan),” Mulane dadi wong iku sing becik. Aja deksiya marang wong. Lan aja nganti gawe kapitunane liyan. Dadi wong becik iku ngundhuhe bakal becik.” Yen wis mengkono mau ibuku terus ngemuli aku nganggo sarung lan ngendika,” Wis ndang bobok mundhak sesuk krinan olehe sekolah.” Ibuku ngendika mengkono mau karo mesem. Lan apa kang wis dingendikakake ibuku banjur dakgawa turu lan dakpatri tumekane saiki. Dadi ugemane uripku bebrayan.

Rikala aku nduwe anak isih balita lan durung bisa maca dhewe, apa kang wis ditindakake ibuku mau banjur dakconto plek. Amarga pranyata ndongeng sadurunge turu iku pancen cos pleng kanggo ndhedher paugeran becik marang bocah. Anakku kabeh telu. Nomer siji wadon. Nomer loro uga wadon. Dene kang wuragil lanang. Anakku tetelune durung gelem turun lan ora bisa turu yen aku utawa ibune ndongeng.

Amarga rikala cilik lan balita aku saben mbengi didongengi dening ibuku, dadi apa kang nate didongengake ibuku mau cumathel lan ora lali babar pisan tumekane saiki. Mula rikala anak-anakku durung bisa turu yen bapak utawa ibune durung ndongeng, aku ya ora kangelan. Kaya ibuku biyen yen aku bubar ndongeng aku banjur menehi wosing crita. Dadi wong iku kang becik. Dene anehe bahan-bahan ndongeng kaya ora nate entek. Kaya dongeng Kancil, Cindhelaras, Bawang Abang lan Putih, Timun Mas, Joko Kendhil lsp. Ya bahan ndongeng saka ibuku mau. Lan kang mesthi, saiki rak ya akeh wacan saka buku, majalah malah saiki kari golek bahan ana dunia maya uga akeh. kari elem apa ora.

Nganti aku lan sisihanku iku yen regejegan dudu amarga prastawa kang aneh-aneh. Nanging amarga udur-uduran sapa bengi iki kang kudu ndongeng. Kadhang ana awak kesel, utawa kentekan bahan kanggo ndongeng mau dadi regejegan heeeeeee. La anakku tetelune wis ora gelem njaluk didongengi rikala wis padha bisa maca kanthi lancar. Mula banjur daktukokake buku-buku wacan kanggo bocah.

Kebeneran aku nduwe kanca padha-padha seneng nulis Mas Gunarso. Kang akeh banget lelumbane ana ing jagading sastra Jawa. Nate dadi Redaktur majalah Parikesit, Dharma Nyata, lsp. Saiki penulis tetap ana ing majalah basa Jawa Panjebar Semangat lan Jaya Baya. Ora kenyana piyambake tawa-tawa sapa kang pesen buku-buku lawas utawa langka. Aku ya terus pesen kanthi ngganti ongkos kirim lan foto copy. Salah siji buku kang dikirim menyang aku irah-irahane “Serat Kancil (Tanpa Sekar).” Karanganipun Ki Padmosusastro.

Aku ya lagi ngeh, yen tibane crita kancil kang biyen didongengake dening ibuku mau njupuk saka crita fabel. Crita donyaning sato kewan kang tindak-tanduke kaya dene manungsa. Dening Ki Padmosusatro crita fabel mau banjur dibukokake. Kang asli, buku anggitane Ki Padmosusastro mau tinulis nganggo aksara Jawa. Banjur diterbitake dening “Bale Poestaka” tahun 1921.

Buku iki nganggo basa krama inggil. Nanging isih bisa dimangerteni basane kanggone bebrayan wong Jawa saiki. Nanging uga ana ukara-ukara kang saiki wis ora nate keprungu. Emane kok ya wis ora ana ing kamus basa Jawa.

Aku bener-bener begja kamayangan banget antuk buku mau. Mula buku mau banjur dakwenehake anak-anakku. Ing pangangkah anak-anakku ing mbesok bisaa nduwe bahan kanggo ndongeng kanggo anak-anake. Amarga aku tinakdirake dening Ingkang Akarya Jagad dadi wong Jawa. Mula aku nduwe sedya, supaya anak-anakku tetep kaya wong Jawa. Gelem tetep nganggo basa Jawa ana ing keluargane kanthi cara ndongeng nganggo basa Jawa.

Olehku tansah pesen marang anak-anakku, supaya tetep merlokake lan nyisihake wektu kanggo anak. Kaya supaya diusahakake bisa ndongeng ing saben mbengi sadurunge mapan turu. Bab iki penting banget. Aja nganti, rikala anak mbutuhake wong tuwa malah wong tuwane padha sibuk. Asring aku krungu, amarga saking sibuke olehe nyabut gawe banjur lali olehe ndhidhik anak-anakke. Malah anak-anakke sing ndhidhik rewange utawa Hp.

Bocah angger meneng, banjur diwenehi Hp. Kamangka bocah, apamaneh isih balita rak ya isih perlu tuntunan. Wong tuwa wajib nuntun bocah apa kang oleh lan apa kang ora. Endi kang becik lan endi kang kurang becik. Amarga padha sibuk akhire banjur umur-umur emas kang kudune tansah cedhak karo wong tuwa malah suwalike.

Iki ana kedadeyan nyata lan sabenere. Rikala aku nyambut gawe ana Jakarta aku dicritani salah sijine kancaku padha-padha pensiunan dirjen. Amarga mas dirjen mau wiwit enom sibuk banget karo pegaweyane, mula banjur kurang cedhak karo anak-anakke. Malah mas dirjen mau karan “workaholic.”  Utawa “gila kerja” basa Indonesia. La rikala arep pensiun banjur ngumpulake anak-anakke. Sakwise kabeh keluargane kumpul banjur mas dirjen mau banjur kandha mangkene,”Anak-anakku Papa sebentar lagi akan pensiun sebagai PNS.”

“Terus kena apa Pa,” mengkono anak-anake olehe mangsuli.

“Karena Papa akan pensiun, setelah pensiun waktunya akan Papa gunakan sepenuhnya untuk keluarga.”

“Papa sudah terlambat. Mengapa itu tidak dilakukan oleh Papa dahulu ketika anak-anak Papa masih kecil dan memerlukan kehadiran Papa. Sekarang terlambat Pa. Anak-anak Papa sudah tidak terlalu membutuhkan bimbingan Papa, karena semua sudah dewasa.”

Krungu wangsulane anak-anakke mau, sakala mas dirjen langsung mbrebes mili. Ora bisa ngomong sakecap-kecapa wae. Ana ati nelangsa banget. Bener banget apa kang dikandhakake anak-anakke mau. Wis telat. Olehe crita marang aku mengkono mau piyambake uga karo mbrebes mili. Mula kang isih nduwe anak-anak cilik. Apa putra wayah kang isih cilik. Digunakake wektu emas kanggo bocah. Apa susahe nyisihake wektu sethithik kanggo putra apa wayahe. Syukur kanthi cara ndongeng sadurunge turu. Apamaneh dongenge Kancil heeeeee. Mumpung durung telat lo!!!!! Nuwun. (*)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button